algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN CLEO ACADEMY & Signature Studios , handelend onder de naam CLEO LASHES & BROWS  gevestigd in de gemeente Kerkrade en kantoorhoudende te 6461 VV, Bockstraat 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  72963719 hierna ook te noemen: “CLEO Lashes & Brows”. 


 ALGEMEEN GEDEELTE 

Opbouw Algemene Voorwaarden
 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte en een bijzonder gedeelte. In het bijzondere gedeelte zijn de specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de verschillende vennootschapsactiviteiten.
 Indien en voor zover enige bepaling uit het bijzondere gedeelte afwijkt van het gestelde in het algemeen gedeelte, prevaleert het bepaalde in het bijzondere gedeelte. 

Definities
 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met CLEO Lashes & Brows
 Cliënt of Klant: onder Cliënt en Klant wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, intake, advisering, het uitbrengen van een offerte of die een Goed aankoopt.
 Goed of Goederen: ieder object of product welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
 Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan een Overeenkomst in de ruimste zin van de wet. Dit kan een overeenkomst van opdracht zijn maar ook bijvoorbeeld een koopovereenkomst.
 Schriftelijk: met schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.
 Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door CLEO Lashes & Brows uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of offerte worden verricht. 

Toepasselijkheid
 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, intake, aanbieding, offerte of dienst waarop CLEO Lashes & Brows deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 Het door Cliënt zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, intake, aanbieding, Overeenkomst of een opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
 Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Cliënt zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door CLEO Lashes & Brows uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 Slechts indien dat schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Cliënt worden afgeweken.
 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen CLEO Lashes & Brows en Cliënt onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 Indien CLEO Lashes & Brows niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat CLEO Lashes & Brows  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 CLEO Lashes & Brows is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Cliënt besproken. 

Aanbieding
 Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.
 Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat CLEO Lashes & Brows hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken schriftelijk of per fax of per e-mail door CLEO Lashes & Brows zijn bevestigd.
 De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na de aanbiedingsdatum.
 Elke door CLEO Lashes & Brows opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
 Een samengestelde prijsberekening verplicht CLEO Lashes & Brows niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij CLEO Lashes & Brows bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Cliënt bij de aanvraag.
 Indien Cliënt een aanbieding aanvaardt, behoudt CLEO Lashes & Brows het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. Bij elke online-boeking dient een aanbetaling te worden voldaan van 30%.  Mocht deze niet voldaan zijn, geldt de boeking niet. Bij een No-Show zonder geldige reden binnen 48 uur wordt alsnog een bedrag van 30% van het totaal bedrag in rekening gebracht via ons administratieve kantoor.  Bij een boeking en omzetten van de afspraak meer dan twee  keer in 1 week moeten wij 20% van het totaal toevoegen aan de volgende afspraak. 

Overeenkomst
 Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Cliënt s CLEO Lashes & Brows schriftelijk in gebreke te stellen. dien CLEO Lashes & Brows t daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 Specificatie van de te leveren diensten en producten worden te goede trouw gegeven.
 CLEO Lashes & Brows is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Cliënt niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding. 

Prijzen en tariefsaanpassingen
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten.
 De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 De prijzen en tarieven kunnen door CLEO Lashes & Brows te allen tijde worden aangepast.
 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 De prijs die CLEO Lashes & Brows voor de door haar te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.  is CLEO Lashes & Brows gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van wet- of regelgeving gemaakt moeten worden.
 Een verhoging van de prijzen en tarieven zal tijdig aan Cliënt worden medegedeeld dan wel via de website van CLEO Lashes & Brows gecommuniceerd worden dan wel zichtbaar in de salon van CLEO Lashes & Brows geplaatst worden.
 Indien Cliënt een Consument betreft en de prijsverhoging vindt plaats binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft Cliënt het recht de overeenkomst schriftelijke te ontbinden ongeacht de hoogte van het percentage van de prijsverhoging. 

Uitvoering Werkzaamheden
 CLEO Lashes & Brows zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van Cliënt naar beste weten en kunnen behartigen, deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van een beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd. Hierbij is CLEO Lashes & Brows gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van CLEO Lashes & Brows verlangd kan worden.
 Cliënt is gehouden volledige medewerking te verlenen en CLEO Lashes & Brows al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.
 Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft CLEO Lashes & Brows het recht om derden in te schakelen.
 Voor zover door CLEO Lashes & Brows bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Cliënt en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. CLEO Lashes & Brows is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. CLEO Lashes & Brows is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Cliënt te aanvaarden. Niet alleen CLEO Lashes & Brows maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Cliënt op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 Cliënt vrijwaart CLEO Lashes & Brows tegen aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de CLEO Lashes & Brows overeengekomen Overeenkomst.
 Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Cliënt, klant van Cliënt, werknemer van Cliënt, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Overeenkomst, schade toe, dan is de derde zelf tegenover de Cliënt, Klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.
 CLEO Lashes & Brows behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn. 

Wijzigingen en meerwerk
 Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste opgave van Cliënt, worden deze extra werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van CLEO Lashes & Brows doorberekend.
 Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal CLEO Lashes & Brows Cliënt tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 Indien Cliënt eventuele meerkosten ten gevolge van de extra werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Cliënt is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
 CLEO Lashes & Brows heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail of via de website van CLEO Lashes & Brows bekend gemaakt aan Cliënt en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking. 

Tussentijdse beëindiging
 Een Overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd of aantal behandelingen is niet tussentijds opzegbaar.
 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Cliënt op grond van wanprestatie, heeft CLEO Lashes & Brows vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie. Cliënt is voorts verplicht CLEO Lashes & Brows te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Overeenkomst.
 CLEO Lashes & Brows behoudt zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen. 

Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CLEO Lashes & Brows geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CLEO Lashes & Brows    niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door CLEO Lashes & Brows ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Cliënt.
 Cliënt kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
 betalingsonmacht aan de zijde van Cliënt of diens Cliënt(en);
 gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Cliënt een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
 Indien CLEO Lashes & Brows als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der partijen, na schriftelijke mededeling van de overmacht door CLEO Lashes & Brows en indien de periode langer duurt dan negentig dagen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. In dit geval van overmacht is Cliënt niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
 In geval van overmacht behoudt CLEO Lashes & Brows het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
 Indien in het geval van overmacht Cliënt de Overeenkomst beëindigt is Cliënt verplicht om een geldsom te betalen aan CLEO Lashes & Brows bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door CLEO Lashes & Brows gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst. 

Betaling
 Tenzij tussen Cliënt en CLEO Lashes & Brows schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van https://www.cleo-lashes.nl/algemene-voorwaarden/ te geschieden direct volgend op de geleverde diensten en/of producten.
 Behoudens anders overeengekomen is de betalingstermijn 7 (zeven) dagen.
 Indien Cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Cliënt dit onverwijld kenbaar te maken, indien dit niet geschiedt wordt Cliënt geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 Zolang door Cliënt niet is voldaan aan de betalingsverplichtingen behoudt CLEO Lashes & Brows het recht van reclame voor.
 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 Cliënt kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
 Is CLEO Lashes & Brows  gerechtigd een aanbetaling te verlangen. De Overeenkomst komt niet tot stand zolang Cliënt de aanbetaling niet voldaan heeft.
 CLEO Lashes & Brows is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor Cliënt in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.
 In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Cliënt of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf, wordt Cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
 CLEO Lashes & Brows is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Cliënt. Wat Cliënt op basis van de overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar. 

Invordering
 Indien Cliënt niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Cliënt van rechtswege in verzuim en heeft CLEO Lashes & Brows, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Cliënt over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerder met 3 (drie) procent in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van CLEO Lashes & Brows.
 Indien Cliënt een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Cliënt van rechtswege in verzuim en heeft CLEO Lashes & Brows, nadat zij Cliënt tenminste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Cliënt over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van CLEO Lashes & Brows.
 Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
 Als Cliënt in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan CLEO Lashes & Brows toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij de Cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
 Onverminderd het bepaalde in lid 1, 2 en lid 4 van dit artikel is CLEO Lashes & Brows gerechtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van tien procent van de totaal door de Cliënt verschuldigde tegenprestatie.
 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die CLEO Lashes & Brows moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Cliënt van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Cliënt. Deze kosten bedragen tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00. Indien Cliënt een Consument betreft bedragen de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die CLEO Lashes & Brows moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Cliënt van diens betalingsverplichting tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.
 Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Cliënt.
 Gedane betalingen door Cliënt strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij CLEO Lashes & Brows open staan.
 Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten zijn voldaan. 

Klachten
 Eventuele gebreken in de levering van Goederen of klachten over de werkzaamheden van CLEO Lashes & Brows behoren onmiddellijk na constatering door Cliënt aan CLEO Lashes & Brows te worden doorgegeven. Voorts dient Cliënt binnen 7 (zeven) dagen na de constatering CLEO Lashes & Brows eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van CLEO Lashes & Brows juist zijn, zal CLEO Lashes & Brows de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Cliënt blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Goederen.
 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal CLEO Lashes & Brows slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 17 bepaalde.
 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien Cliënt het door CLEO Lashes & Brows aangelegde, uitgevoerde, of geleverde in gebruik heeft genomen, worden de Goederen geacht deugdelijk te zijn geleverd en de werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd. Na het verstrijken van vermelde termijnen wordt Cliënt geacht de dienst, prestatie of het goed te hebben goedgekeurd. 

Eigendom en eigendomsvoorbehoud
 Alle door CLEO Lashes & Brows meegebrachte goederen blijven haar eigendom. Indien deze goederen op een werklocatie achter blijven moeten deze door Cliënt binnen 7 (zeven) dagen geretourneerd worden.
 Schade aan of verlies van deze goederen door Cliënt, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege Cliënt te werk zijn gesteld veroorzaakt moeten door Cliënt tegen  CLEO Lashes & Brows als kostprijs worden vergoed.
 De eigendom van geleverde Goederen gaat pas over als de verschuldigde betaling volledig voldaan is. Het risico ter zake de geleverde Goederen en neemt aanvang bij aflevering.
 Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht  CLEO Lashes & Brows daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 Voor het geval dat CLEO Lashes & Brows zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Cliënt reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan CLEO Lashes & Brows of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CLEO Lashes & Brows zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Intellectuele eigendom
 Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend voor de uitvoering van de Opdracht en het advies – waar en wanneer dan ook – berusten bij CLEO Lashes & Brows. Deze rechten worden op grond van deze Algemene Voorwaarden op het moment van het ontstaan daarvan aan CLEO Lashes & Brows overgedragen, welke overdracht door CLEO Lashes & Brows reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
 Cliënt is nimmer gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van CLEO Lashes & Brows diensten en producten te veranderen, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van CLEO Lashes & Brows.
 Voor zover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Cliënt CLEO Lashes & Brows reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Cliënt te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Cliënt om op eerste verzoek van CLEO Lashes & Brows aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Cliënt machtigt CLEO Lashes & Brows tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.
 Cliënt doet hierbij afstand jegens CLEO Lashes & Brows van alle eventueel aan Cliënt toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Cliënt doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het betrokken personeel van Cliënt, afstand jegens CLEO Lashes & Brows van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 

Geheimhouding
 Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. CLEO Lashes & Brows zal haar medewerkers deze geheimhoudingsplicht opleggen.
 Bij CLEO Lashes & Brows berust het auteursrecht van de adviezen welke door of namens CLEO Lashes & Brows zijn uitgebracht. Cliënt blijft eigenaar van de stukken die ter inzage aan CLEO Lashes & Brows zijn verstrekt.
 CLEO Lashes & Brows mag publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte Werkzaamheden. 

Aansprakelijkheid
CLEO Lashes & Brows is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van.
 CLEO Lashes & Brows. Bij aansprakelijkheid is CLEO Lashes & Brows slechts aansprakelijk voor directe schade. CLEO Lashes & Brows is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die CLEO Lashes & Brows bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door CLEO Lashes & Brows bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 Indien er voor op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Cliënt heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door CLEO Lashes & Brows, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van CLEO Lashes & Brows in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 Indien de verzekeraar CLEO Lashes & Brows niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van CLEO Lashes & Brows beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag ex. btw over de laatste drie maanden.
 Schade waarvoor CLEO Lashes & Brows op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Cliënt deze binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van CLEO Lashes & Brows, tenzij Cliënt aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 CLEO Lashes & Brows is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat CLEO Lashes & Brows is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
 CLEO Lashes & Brows is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door het meenemen van persoonlijke eigendommen van Cliënt.
 Indien Cliënt schade toebrengt aan CLEO Lashes & Brows of aan de bezittingen of eigendommen van CLEO Lashes & Brows is Cliënt hiervoor aansprakelijk.
 CLEO Lashes & Brows is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
 Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
 indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cliënt of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
 ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in artikel 15 van deze Overeenkomst bedoeld. 

Privacy
Indien persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens door CLEO Lashes & Brows op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de geldende privacy wetgeving.
 Indien Client persoonsgegevens verstrekt aan CLEO Lashes & Brows zal Client ervoor zorgdragen en aansprakelijk zijn en blijven voor verwerking overeenkomstig de geldende privacy wetgeving tot op het moment dat CLEO Lashes & Brows van Client ontvangt.
 CLEO Lashes & Brows verwerkt persoonsgegevens voornamelijk in het kader van de volgende doeleinden:
 de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;
 het voeren van haar administratie;
 het in contact kunnen treden met Client;
 het verstrekken van informatie over de activiteiten van CLEO Lashes & Brows aan Client, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
 statistisch onderzoek;
 om digitale dienstverlening te verbeteren.
 Rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking zullen technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

Naamsvermelding en social media code
 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan CLEO Lashes & Brows Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend CLEO Lashes & Brows daartoe bevoegd.
 CLEO Lashes & Brows is gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de naam of het werk van CLEO Lashes & Brows openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
 Indien CLEO Lashes & Brows dit nodig acht zal Cliënt het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van CLEO Lashes & Brows en het jaar van de eerste openbaarmaking.
 CLEO Lashes & Brows mag de namen van haar Cliënten op haar website of op social media vermelden, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken of Cliënt hiertegen principieel bezwaar heeft.
 Indien Cliënt een uiting over CLEO Lashes & Brows doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Cliënt zich te houden aan de volgende richtlijnen van CLEO Lashes & Brows ;Transparantie; Cliënt dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.
 Respect; indien Cliënt namens of over CLEO Lashes & Brows publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CLEO Lashes & Brows verkregen te hebben.
 Verantwoordelijk; Cliënt dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
 Professioneel; Cliënt handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Cliënt behouden wordt.
 Zekerheid; bij twijfel dient Cliënt CLEO Lashes & Brows te raadplegen.
 Bewustzijn; Cliënt dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven. 

Communicatie via e-mail en social media
 Cliënt stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.
 Cliënt is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd. 

Kennisneming Algemene Voorwaarden
 Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een oktober tweeduizend twee en twintig (01/10/2022) en liggen ter inzage ten kantore van CLEO Lashes & Brows. Deze Algemene Voorwaarden worden met de offerte aan Cliënt toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Cliënt toegezonden.
 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van CLEO Lashes & Brows www.cleo-lashes.nl 

Rechtskeuze
 Op de rechtsverhouding tussen CLEO Lashes & Brows en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen. 

BIJZONDER GEDEELTE: Webshop en aankoop van Goederen 

Levering
Levering vindt uitsluitend plaats nadat er op elektronische wijze via internet of ten kantore van CLEO Lashes & Brows is betaald. Bij bestelling via internet geldt dat bij een factuurbedrag van € 50,00 euro of minder er € 6,95 euro aan bezorgkosten in rekening gebracht wordt. Bij bestelling via internet met een factuurbedrag boven de € 50,00 vindt er levering franco aan huis plaats.
 CLEO Lashes & Brows is niet gehouden de Goederen in gedeelten af te leveren.
 Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan CLEO Lashes & Brows kenbaar heeft gemaakt.
 Klant is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de Overeenkomst door CLEO Lashes & Brows te leveren Goederen. Klant zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Goederen niet na eerste verzoek van CLEO Lashes & Brows bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren Goederen in ontvangst te nemen.
 Klant dient de geleverde Goederen onverwijld na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de Goederen alsook (transport)schade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel pakbon dwingend bewijs tegen Klant opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme Goederen zijn ontvangen en dat deze Goederen vrij van transportschade zijn ontvangen.
 Eventuele Gebreken aangaande een deel van de geleverde Goederen geven Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Goederen.
 Indien met Klant uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen dat Klant de Goederen mag doorleveren aan derden geschiedt die doorlevering altijd voor rekening en risico van Klant. 

Conformiteit en Garantie
 CLEO Lashes & Brows staat ervoor in dat alle Goederen die zij verkoopt voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 Een door CLEO Lashes & Brows, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Klant op grond van de overeenkomst tegenover CLEO Lashes & Brows kan doen gelden.
 De garantietermijn van CLEO Lashes & Brows komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. CLEO Lashes & Brows is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Goederen.
 De garantie geldt niet indien:
 Klant de geleverde Goederen zelf heeft vermengd en/of bewerkt of door derden heeft laten vermengen en/of bewerken;
 de geleverde Goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van CLEO Lashes & Brows en/of op de verpakking behandeld zijn;
 de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Recht van retour / herroepingsrecht
 Indien Klant de verkeerde Goederen heeft ontvangen of Goederen waarover ontevredenheid ontstaat, dient Klant dit onverwijld doch uiterlijk binnen 7 dagen Schriftelijk aan CLEO Lashes & Brows kenbaar te maken. In overleg zal een oplossing gezocht worden.
 Indien Klant een Consument betreft en de overeenkomst wordt buiten een verkoopruimte gesloten (koop op afstand) heeft Klant zonder opgaaf van reden het recht het Goed binnen 14 dagen na ontvangst te ontbinden. De Klant dient Schriftelijk aan CLEO Lashes & Brows  te verklaren dat van dit recht gebruik gemaakt gaat worden.
 Klant heeft het recht genoemd in het vorige lid niet in de gevallen genoemd in art. 6:230p BW. Bijvoorbeeld doch niet uitsluiten indien:
 het Goed geopend en/of gebruikt is;
 de verzegeling na levering is verbroken is;
 Klant zendt onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het uitbrengen van de in lid 2 van dit artikel bedoelde verklaring de door hem ontvangen Goederen terug. Terugzending van de Goederen dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Klant dient te bewijzen dat de geleverde Goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 Klant draagt de kosten van het terugzenden van de Goederen.
 CLEO Lashes & Brows vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten. Voorwaarde hiervan is dat het product reeds terugontvangen is door CLEO Lashes & Brows of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door Klant is gebruikt tenzij Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 Indien de behandeling van de Goederen verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard en kenmerken daarvan vast te stellen is Klant aansprakelijk voor de waardevermindering van de Goederen. 

BIJZONDER GEDEELTE: Schoonheidssalon 

Totstandkoming Overeenkomst en gedrag
 De overeenkomst komt tot stand nadat Cliënt gevraagd heeft om een dienst of product en CLEO Lashes & Brows aangegeven heeft die dienst uit te zullen voeren of het product te zullen leveren.
 Cliënt dient zich naar oordeel van CLEO Lashes & Brows behoorlijk te gedragen. Indien Cliënt na waarschuwingen zich onbehoorlijk blijft gedragen, heeft CLEO Lashes & Brows het recht Cliënt, zonder verdere opgaaf van redenen, de toegang tot de salon te ontzeggen en voorts te weigeren. 

Intakeformulier
CLEO Lashes & Brows kan Cliënt voorgaand aan de behandeling verzoeken een intakeformulier in te vullen waar informatie op staat die belangrijk is voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 Cliënt is verplicht alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst middels het intakeformulier als bedoeld in het eerste lid aan CLEO Lashes & Brows mede te delen en is verplicht alle gegevens te verstrekken waarvan CLEO Lashes & Brows aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 Indien Cliënt het intakeformulier niet of niet volledig invult terwijl CLEO Lashes & Brows hierom wel verzocht kan CLEO Lashes & Brows niet aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade. 

BIJZONDER GEDEELTE: Workshops en cursussen 

Annuleren workshop of cursus door Cliënt
 In geval van annulering door Cliënt van een overeengekomen workshop of cursus wordt, bij annulering binnen 24 (vier en twintig) uur, voordat workshop of cursus plaatsvindt, het volledige bedrag van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering tussen één week en 24 (vier en twintig) uur voor aanvang, wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
 Naast de annuleringskosten, beschreven in het vorige lid, kan CLEO Lashes & Brows eveneens aantoonbare feitelijk gemaakte kosten op Client verhalen.
 Indien een workshop of cursus op verzoek van Client in overleg met CLEO Lashes & Brows naar een andere datum wordt verplaatst, brengt CLEO Lashes & Brows hiervoor de volgende kosten in rekening:
 binnen 24 (vier en twintig) uur voordat de workshop of cursus plaatsvindt, worden in elk geval de uitvoeringskosten in rekening gebracht alsmede de meerkosten, welke door de verschuiving dienen te worden gemaakt;
 bij eerdere aankondiging worden de uitvoeringskosten en eventuele meerkosten in rekening gebracht.
 Restitutie van betaalde gelden voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.
 CLEO Lashes & Brows behoudt zich het recht voor een workshop of cursus kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. 

Annuleren workshop of cursus door CLEO Lashes & Brows
 Bij onvoldoende aanmelding behoudt CLEO Lashes & Brows het recht voor de workshop of cursus te annuleren. De betaalde factuur zal per ommegaande terug betaald worden aan Cliënt.
 Indien een workshop of cursus door overmacht niet door kan gaan, heeft CLEO Lashes & Brows het recht een andere datum vast te stellen. Mocht Cliënt hier niet aan deel kunnen nemen heeft hij recht op terugbetaling van de betaalde factuur.
 heeft het recht een workshop of cursus aan huis te annuleren, indien er, naar het oordeel van CLEO Lashes & Brows, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats. 

 

We hebben allemaal onze sterke kanten. Ik heb de mijne geperfectioneerd, zodat jij je op de jouwe kunt richten. Neem contact op om te kijken hoe ik je kan helpen.